Gvarv Idrettslag

Statutter æredsmedlemmer

Statutter æredsmedlemmer

Statutter for æresmedlemskap i Gvarv Idrettslag

Utarbeidet av styret i Gvarv Idrettslag etter fullmakt gitt på årsmøte i Gvarv Idrettslag 17.mars 2016

 

1. Om æresmedlemskap

Æresmedlemskap er idrettslagets høyeste utmerkelse og utdeles kun til medlemmer som har gjort en høyst ekstraordinær innsats for Gvarv Idrettslag. Det skal oppbevares arkiv over tildelte æresmedlemskap.

 

2. Kriterier

I vurderingen av kandidater gjøres det en individuell vurdering av medlemmets samlede innsats for idrettslaget, gjerne sammenlignet med tidligere tildelinger. I vurderingen skal det bl.a. legges vekt på:

  • Lang og tro tjeneste i Gvarv Idrettslag, som aktiv deltager, trener, dommer, lagleder, oppmann el.l.

  • Langvarig innsats som tillitsvalgt i ulike posisjoner i idrettslaget

  • Fremragende innsats for klubben på andre områder

 

3. Innstilling av kandidater

Idrettslagets medlemmer kan fremme forslag til kandidater til styret i Gvarv Idrettslag. Forslag må sendes styrets leder senest 31. januar for behandling på årsmøte samme år.

Basert på kriteriene under pkt 2., vil styret fremme forslag til eventuelle kandidater overfor årsmøtet i Gvarv Idrettslag. Endelig vedtak gjøres av årsmøtet. Vedtaket avgjøres med 2/3 flertall.

 

4. Utnevning av æresmedlem

Æresmedlemmet utnevnes på årsmøtet i Gvarv Idrettslag. Tildelingen offentliggjøres på klubbens nettsider.

 

5. Æresbevisning

Æresmedlemmet får livsvarig medlemskap i Gvarv Idrettslag. Æresmedlemmet betaler ikke medlemskontingent og evt treningsavgift. Æresmedlemmet inviteres særskilt til å delta ved idrettslagets arrangement.

 

6. Suspensjon

Et æresmedlem kan fratas sitt æresmedlemskap i tilfeller hvor medlemmet viser en opptreden som er uverdig for idrettslaget, blir ekskludert fra idrettslaget eller fratatt sine verv. Suspensjon kan kun gjøres ved enstemmig vedtakelse i årsmøte i Gvarv Idrettslag

 

7. Endringer

Endringer til disse statutter kan kun gjøres på Gvarv Idrettslags årsmøte med 2/3 flertall.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift